ICC:s Kommitté för Digital Ekonomi

Kommittén för digital ekonomi arbetar för att den digitala utvecklingen kan utnyttjas optimalt av näringslivet samt kan underlätta internationell affärsverksamhet. Utvecklingen av den digitala ekonomin är en de centrala frågorna för internationellt näringsliv och en av de allra främsta prioriteringarna för såväl ICC globalt som för ICC Sweden. Särskilt möjligheten av använda och flytta data är prioriterad.

Digitaliseringen av produktionen tillsammans med dataanvändningen är utmanande för företag och lagstiftare. De väcker nya utmaningar och möjligheter för världshandeln. För att till fullo ha möjlighet att utnyttja potentialen i den digitala utvecklingen krävs att företag har möjlighet att flytta data, både inom och utanför företaget, också över nationella gränser.

Internationell dataöverföring blir alltså allt viktigare för företag samtidigt blir den personliga integriteten allt svårare att upprätthålla. Regelverken kring digital dataöverföring är avgörande för att upprätthålla internationella affärer.

ICC i Sverige arbetar bland annat med att sprida information om betydelsen av globala dataflöden genom bland annat seminarier. Den Svenska kommitténs medlemmar agerar för att påverka beslutsfattare och för att stimulera intresset för ämnet hos andra aktörer inom och utanför ICC. Den svenska kommittén jobbar såväl med tekniska frågor inom data och informationsteknologi, som utvecklingens betydelse för företagande och handel.

ICC:s internationella kommission för digital ekonomi består av företagsledare och experter från 50 av ICC:s medlemsländer. Kommissionen förhåller sig aktivt till utvecklingen och utformar ICCs internationella policyer för internationell affärsverksamhet och handel. Ståndpunkterna arbetas fram i samråd med medlemmar i de nationella kommittéerna.

Aktuellt

Kommissionen för Digital Ekonomi tog under 2016 fram en central policy om dataflödens betydelse. Under 2017 ska grundläggande riktlinjer tas fram för hur informations- och kommunikationsteknologi kan nyttjas för en hållbar utveckling. Riktlinjerna kommer att lyfta fram hur informations- och kommunikationsteknologi används för att stärka ekonomier och höja levnadsstandarden hos befolkningen, framförallt inom ramen för de globala målen.

 

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Ulf Pehrsson, Ericsson

Stojan Arnestål Institutet för immaterial-, marknadsföring- och konkurrensrätt
Stefan Bernhard Bird & Bird
Karl-Fredrik Björklund Carler KFB
Carolina Brånby Svenskt Näringsliv
Javier Carreras TrustWeaver
Anders Ericsson Ramberg Advokater
Anna Fernqvist Svensson Hellström Advokatbyrå
Eva Fredrikson Advokatfirman Vinge
Patrik Fältström Netnod
Björn Gustavsson IOTC Legal Advokat
Martin Gynnerstedt Advokatfirman Cederquist
Peder Jonsson Kreab
Jonas Kjellstrand
Thomas Lindqvist Hammarskiöld & Co
Elisabet Lundgren Linklaters Advokatbyrå
David Mothander IT- och Telekomföretagen
Henrik Nilsson Gärde Wesslau Advokatbyrå
Anna Nordén TrustWeaver
Carl Johan af Petersens Advokatfirman Vinge
Rene Summer Ericsson
Axel Tandberg Tandberg & Partners
Mats Tindberg Advokatfirman Lindahl