ICC:s Kommitté för Marknadsföring

ICC:s marknadsföringsregler har varit grundläggande för självregleringens uppbyggnad
runtom i världen. Egenåtgärderna i reglerna har skapat förtroende hos konsumenter
genom att säkerställa att reklamen är hederlig, laglig, vederhäftig och fri från stötande
inslag samt att rättelse kan ske snabbt och enkelt när överträdelser inträffar. Arbetet
med att utarbeta och revidera ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation
utgår i Sverige ifrån ICC:s Marknadsföringskommitté. Under 2017 fyller ICC:s
Marknadsföringskod 80 år. Man kommer i samband med det även inleda en revidering av koden.

Det senaste mötet i kommittén inleddes av diskussion kring ofrivilligannonsering på
illegala sajter. Tobias Eltell och Niklas Briselius, ledamöter i kommittén och förbundsjurister
på Sveriges Annonsörer, inledde höstens möte med att presentera Sveriges Annonsörers
”Rekommendation kring ofrivillig annonsering på illegala sajter”.

Aktuellt

ICC Discussion Paper on Labelling and Packaging Measures impacting on Brand Assets

ICC poängterar i ett nytt diskussionspapper (se länk till höger på denna sida) hur regleringar
för hur företag får använda sina varumärken och logotyper, påverkar konkurrensen i
konsumenters köpval, företags investeringar i innovation och kvalité, globala handeln och
tillgångarnas värde för företagen. ICC uppmanar beslutsfattare att noga överväga ingrepp
i lagstiftning som bygger på globala överenskommelser om hur immaterialrätten skall regleras
och om nyttan av nya lagstiftningsåtgärder verkligen överstiger den negativa effekten av ett
ingrepp. I första hand bör övervägas mindre ingripande och mindre kostsamma åtgärder för
att uppnå syftet med regleringen, d.v.s. åtgärder som inte riskerar eller åtminstone så lite som
möjligt påverkar företagens möjligheter att använda sina varumärken som
kommunikationsmedel på marknaden.

Det finns många exempel på regleringar som i exempelvis hälso- eller säkerhetssyfte inskränker
företags möjligheter att fritt disponera ett varumärke. ICC ifrågasätter inte att det i vissa fall kan
finnas syften som motiverar inskränkningar i företagens användning av sina rättigheter. Det mest
uppmärksammade är ”plain packaging” för cigaretter, som innebär att cigarettpaket måste vara helt
varumärkesneutrala i sin utformning. Utan att göra någon värdering av en sådan reglering i detta
eller andra enskilda fall eller det bakomliggande syftet för att inskränka företagens rättigheter, vill
ICC dock klargöra att ett ingrepp i företagens rättigheter bör göras utifrån ett angreppssätt som i
första hand kan uppnås utan ingrepp i det immaterialrättsliga systemet. ICC uppmanar således
beslutsfattare att noga väga in immaterialrättsliga och andra konsekvenser av olika regleringar i
sin analys samt att grundligt analysera om åtgärderna är nödvändiga, proportionerliga och på vilket
sätt ändamålet kan uppnåsmed utgångspunkt från att vidta åtgärder som medför så litet ingrepp i
immaterialrätten som möjligt.

ICC har följande råd och uppmaningar till beslutsfattare:

  1. Var tydlig med vad regleringen ska åstadkomma, överväg vilken åtgärd som är effektivast samt
    basera beslut på vetenskaplig grund.
  2. Garantera transparens och att intressenter involveras i beslutsprocessen.
  3. Analysera påverkan på alla intressenter, försök minimera marknadssnedvridningar och stimulera
    investeringar och innovation.
  4. Använd vedertagna regleringar och standarder samt vunna erfarenheter.

 

ICC Statement on Code Interpretation: Reference Guide on Advertising to Children

ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation (ICC:s Regler) har sedan 1937 väglett näringslivet i hur man bedriver marknadsföring på ett etiskt sätt. Bl.a. inkluderar den principer för hur näringslivet etiskt ska hantera marknadsföring riktad till barn och ungdomar. I ett tillägg (se länk till höger på denna sida) publicerat i december 2016 förtydligar ICC att man gör skillnad på barn och ungdomar. I ICC:s Regler ska ”barn” förstås som barn 12 år eller yngre, och ”ungdom” som tonåringar under 18 år.

 

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Helén Waxberg, Partner, Mannheimer Swartling

Malin Allard Advokatfirman Cederquist
Marcus Ateva Advokatfirman MarLaw AB
Christopher Büller Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Bodil Ehlers Kastell Advokatbyrå AB
Tobias Eltell Sveriges Annonsörer AB
Christopher Engman Climeon AB
Anders Ericson Sveriges Annonsörer AB
Jan Fager JM Fager
Alexander Jute Advokatfirman MarLaw AB
Emma Linnér Husqvarna AB
Christer Löfgren Brand Eye AB
Claes Månsson Advokat Claes Månsson AB
Ann Nilsson Danowsky & Partners Advokatbyrå
Henrik Nilsson Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
David Nilsson Vendemore
Susanna Norelid Advokatfirman NorelidHolm AB
Thomas Nygren Hamilton Advokatbyrå KB
Christina Nylander Sveriges Kommunikationsbyråer
Charlotte Nörklit Advokatfirman Lindahl AB
Helena Rönqvist Hewlett-Packard Sverige AB
Lena Seratelius Advokatfirman Reklamjuridik i Sverige AB
Anders Stenlund Tor KB
Mathilda Stenman Philip Morris AB
Fredrik Ståhl Time Advokatbyrå KB
Per Svanteson Com Hem AB
Carl Anders Svensson Advokatfirman MarLaw AB
Axel Tandberg Tandberg & Partners AB
Daniel Tornberg Advokatfirman MarLaw AB
Elisabeth Trotzig Reklamombudsmannen
Gunilla Welander Reklamombudsmannen
Stefan Widmark Kastell Advokatbyrå AB
Sanna Wolk Uppsala Universitet